Стихия, Сянка, Ехо (екот, ехтава)
Публикувано от Куцулан на April 16 2007 23:21:27
из Д. Маринов, 1994, Народна вяра и религиозни народни обичаи, БАН

Стихия

Стихия, или стихии, са жени с много дълги коси, разплетени. Те живеят в най-дълбоките вирове на реките. Когато се къпят човеците, ако попадне някой в това място, дето живеят стихии, те го хващат и удавят. Ако поиска да избяга, те хвъргат след него дългите си коси, сплитат го с тях, улавят и пак го давят. Тия духове не срещнах никъде. По реките и по дълбоките, както се каза по-горе (има се предвид в книгата - бел. ред.), живеят женски духове, но това са самодиви.

Сянка

Сянката според народното вярване е неразделна част от човека и неговата душа. В някои места обаче сянката считат за особено невидимо същество, което могат да виждат само въперарите (тия, които гонят вапирите). (Вампирите също се асоциират със сянката на човека, която се счита за неговата душа - виж статията за вампирите от същата книга. Зазидването на сянката се споменава като обичай при строежи. - бел. ред.) Сянката живее в къщите и в която къща има сянка, тамо домашните постоянно боледуват. Тоя дух особено тамо, дето имало трудна жена, за да я мъчи: да боледува и да ражда преждевременно. В Охрид същия дух се именува сенища. Подобен дух на друго място не срещнах.

Ехо, екот, ехтава

Ехото не е дух, но е отклик на такъв нечист дух, който живее в пещерите, скалите, клисурите и други пусти и усамотени места. Затова много лошо е човек да откликва, когато чуе ехо, защото нечистият дух го изпипва. (Баба Мария, с.Пашакьой, баба Рада, с.Търново, баба Деспа, с.Ресен, Търновско)